Home / Qũy hỗ trợ

Qũy hỗ trợ

Qũy hỗ trợ ra đời với mục đích đầu tư, hỗ trợ người Việt phát triển kinh tế, sau đó là từ thiện trợ giúp người Việt.