Home / Quản lý con người

Quản lý con người

36 Kế binh pháp Tôn Tử

36 Kế binh pháp Tôn Tử

Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách. ...

Read More »

BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ

BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ

Chương 1: Thiên Thứ Nhất Kế Sách Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt ...

Read More »